വീഡിയോ വിഭാഗം

ഡോ  ജനാർദ്ദനൻ സി. എന്‍  അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി  നിംഹാൻസ്, ബാംഗ്ലൂർ  വിവരണം
ഡോ ജനാർദ്ദനൻ സി. എന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സൈക്യാട്രി നിംഹാൻസ്, ബാംഗ്ലൂർ വിവരണം

മാനസിക ആരോഗ്യം, സൗഖ്യം: ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ ജനാർദ്ദനൻ സംസാരിക്കുന്നു

യുവാക്കളിലെ  മാനസികാരോഗ്യം
യുവാക്കളിലെ മാനസികാരോഗ്യം

യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു വരുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് പരിഹരികേണ്ടതാണ്,അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തടുക്കാൻ പറ്റും. യുവാക്കളിലെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോ. ഉമ വാരിയർ സംസാരിക്കുന്നത് !