അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

പ്രത്യേക വിഭാഗം

എനിക്ക് ശേഷം എന്ത് ?

തീവ്രമായ മാനസിക രോഗമുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നു. അതോടൊപ്പം വയസായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ മറ്റൊരു വലിയ പ്രായോഗികമായ ഉത്കണ്ഠയിലും പെടുന്നു- എനിക്ക് ശേഷം എന്ത്? എന്നൊരു ചോദ്യം അവരുടെ ഉളളില്‍ മുഴങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. ജീവിതത്തിന്‍റെ നല്ലൊരു പങ്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രധാന ഉത്കണ്ഠ അവരുടെ മരണശേഷം കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്താകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാകുന്നു. അവരുടെ കുട്ടി അവര്‍ക്കു ശേഷവും പരിചരിക്കപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്നും അവര്‍ ...
കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മൾട്ടിമീഡിയ

ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഞാന്‍ ഒരു ഡിസെബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അത് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

യോഗ്യതയില്ല എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡിസെബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ തെറ്റായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനം ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

നിയമപരമായ സംശയങ്ങൾക്കായി ,ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക