ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ഞാന്‍ ഒരു ഡിസെബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അത് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

യോഗ്യതയില്ല എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡിസെബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ തെറ്റായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയില്‍ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് അന്യായമായ കാലതമാസം ഉണ്ടായതായി നിങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നിയാല്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷ്ണറുടെ (സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണര്‍ ഫോര്‍ ഡിസെബിലിറ്റീസ്) മുമ്പാതെ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.