യുവാക്കളിലെ മാനസികാരോഗ്യം



യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു വരുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് പരിഹരികേണ്ടതാണ്,അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തടുക്കാൻ പറ്റും. യുവാക്കളിലെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോ. ഉമ വാരിയർ സംസാരിക്കുന്നത് !

Was this helpful for you?

ഇതും വായിക്കുക