യുവാക്കളിലെ  മാനസികാരോഗ്യം
Others

യുവാക്കളിലെ മാനസികാരോഗ്യം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ കണ്ടു വരുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് പരിഹരികേണ്ടതാണ്,അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തടുക്കാൻ പറ്റും. യുവാക്കളിലെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോ. ഉമ വാരിയർ സംസാരിക്കുന്നത് !
White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org