തകരാറുകൾ

തകരാറുകൾ
പാർക്കിൻസൺസ് അസുഖം: മിഥ്യയും സത്യവും

പാർക്കിൻസൺസ് അസുഖം: മിഥ്യയും സത്യവും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ശീലങ്ങൾ ആസക്തികൾ ആയി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

റിതിക ധാലിവാൾ

ശീലങ്ങൾ ആസക്തികൾ ആയി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

റിതിക ധാലിവാൾ

ബുദ്ധിപരമായ ബലഹീനത (മാനസിക വളർച്ചാ മാന്ദ്യം) : കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

എന്താണ് ഉത്കണ്ഠാ രോഗം ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ഓഡിറ്ററി പ്രോസസിംഗ് ഡിസോഡർ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോഡര്‍

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്താണ് എ ഡി എച് ഡി

എന്താണ് എ ഡി എച് ഡി

നാഡീ വ്യൂഹ വളർച്ചയിലെ ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് അവരുടെ പഠനം, ശ്രദ്ധ, സ്വഭാവം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കും. അവരിൽ കടുത്ത അസ്വസ്ഥത, ആവേശകരമായ സ്വഭാവം , ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, അമിതമായ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവ വളർത്തും.

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്താണ് ഉത്കണ്ഠാ രോഗം ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ആസക്തി ചികിത്സ കൂടുതൽ പേർക്കു പ്രാപ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ബോഡി ഡിസ്ഫോമിക് ഡിസോഡര്‍

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

Illustration 5

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ആസക്തിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുന്നത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ആസക്തിയുടെ അനന്തര ഫലം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

തകരാറുകൾ