മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കൽ

മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കൽ
തെറപ്പിയിൽ അധിക്ഷേപ-ബന്ധിത ആഘാതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

തെറപ്പിയിൽ അധിക്ഷേപ-ബന്ധിത ആഘാതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

ഭൂമികാ സഹാനി

ഗാർഹിക പീഡനത്തെ വിലയിരുത്തുക എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഭൂമികാ സഹാനി

എന്‍റെ ഉപദേശം/സഹായം തേടുന്നവരോട് അവർ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചറിയുക?

ഭൂമികാ സഹാനി

എന്താണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ പരിശോധനകൾ, അവ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

അദിതി സുരേന്ദ്ര

image-fallback

മാനസിക അസുഖാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

മനോരോഗൗഷധങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ അവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളേക്കാൾ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

പവിത്ര ജയരാമൻ

image-fallback

പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുക എന്ന കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഡോ ദിവ്യ കണ്ണൻ

image-fallback

കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയര്‍ തെറപ്പി അഥവാ അവബോധ പെരുമാറ്റ ചികിത്സ

നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ. എന്തായിരിക്കുന്നുവോ നമ്മൾ, അതെല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ആണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മൾ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു - ഗൗതമ ബുദ്ധ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കളിയിലൂടെ സുഖപ്പെടുക: പ്ലേ തെറപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഗുണഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുക?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഇന്ത്യയിലുള്ള തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഒരു നൈതികതാ സംഹിത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

ശ്രീരഞ്ചിത ജ്യൂർക്കർ

ദൈനംദിന ഗതാഗതം നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് ഇടയുണ്ടോ?

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

ആന്‍റിഡിപ്രസന്‍റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഡയലക്റ്റിക്കല്‍ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി : എന്താണത്? എങ്ങനെയാണ് അതു വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്?

ആരതി കണ്ണൻ

എന്‍റെ കുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു തെറപ്പി സഹായിക്കുമോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ