വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ആർത്തവ വിരാമവും മാനസികാരോഗ്യവും

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതില്‍ ആയുർവേദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചികിത്സിക്കുന്നതില്‍ ആയുർവേദത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട്?

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ഡോക്ടറുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ഡോക്ടറുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

ലേ ഓഫ് കാലങ്ങളിൽ എന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

ലേ ഓഫ് കാലങ്ങളിൽ എന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

image-fallback

നിമാൻസ് പെരിനേറ്റൽ മെന്‍റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, ബംഗളുരു, ഇന്ത്യ ഗർഭിണികളായവരും അടുത്തിടെ പ്രസവിച്ചവരും ആയ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക പത്രിക.

image-fallback

കോവിഡ് - 19 നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സൗഖ്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ

image-fallback

വാർദ്ധക്യസഹജ ഉത്കണ്ഠ

image-fallback

മുഖാമുഖം: സ്ത്രീകളും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളോട് അവർക്കുള്ള ക്ഷിപ്രവശംവദത്വവും

ബുദ്ധിപരമായ ബലഹീനത (മാനസിക വളർച്ചാ മാന്ദ്യം) : കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

ബുദ്ധിപരമായ ബലഹീനത (മാനസിക വളർച്ചാ മാന്ദ്യം) : കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

image-fallback

മുഖാമുഖം: ഒരു സ്ത്രീയുടെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവിൽ അതിക്രമം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം

image-fallback

ആർത്തവ വിരാമവും മാനസികാരോഗ്യവും

image-fallback

പഠന വൈകല്യങ്ങൾ: കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

മുഖാമുഖം: ക്യാൻസറും വിഷാദവും, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

മുഖാമുഖം: ക്യാൻസറും വിഷാദവും, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?

image-fallback

സമൂഹ പരിപാലനത്തിന് മാനസികരോഗമുള്ളവരെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും

വിഷാദം: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

വിഷാദം: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

image-fallback

വിഷാദ ചികിത്സയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ സിബിറ്റി തെറപ്പി നിഷ്പ്രയോജനമാണ്

മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

മാനസികാരോഗ്യത്തിനായി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ

;
White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org