സൗഖ്യം

സൗഖ്യം
കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

കോവിഡ് -19 കാലത്ത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഉത്കണ്ഠയും കുറയ്ക്കുന്നത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ഡോക്ടറുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

"നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ശ്വാസം സംഭരിക്കുന്നത്"- നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?

ഡോ എഡ്വേഡ് ഹോഫ്മാൻ

കോവിഡ് - 19 നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സൗഖ്യത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

മാതാവ്/പിതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സ് പരിശീലിക്കുന്നത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

പൂർവ്വോന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

കോപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹൃതമാണോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

തലച്ചോറിലെ ഗ്രേ മാറ്റർ വർധിക്കും  - സ്വാഭാവികമായി

ഒരൊറ്റ തവണ യോഗ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധി ശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ  പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താം.

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

യോഗയും വ്യായാമവും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മികച്ച പരിശീലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചു യോഗാ ആപ്പുകൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

അഭിമുഖം: യോഗയുടെ ചികിത്സാപരമായ സ്വാധീനം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എപ്രകാരമാണ് ആത്മശിക്ഷണം യോഗയെ സഹായിക്കുന്നത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

താങ്കൾ മാനസികാരോഗ്യം ഉള്ള വ്യക്തിയാണോ?

ഡോ. എസ്  . കല്യാണ സുന്ദരം

യോഗ ഒഴിവാക്കുവാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒഴികഴിവുകൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org