തൊഴിലിടം

തൊഴിലിടം
വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

ശ്രീരഞ്ചിത ജ്യൂർക്കർ

ഗാർഹിക പീഡനവും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലിടങ്ങളും

White Swan Foundation

എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നത്?

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

എന്‍റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്‍റെ ബോസ്സിനോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

അരുണ രാമൻ

image-fallback

നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനാകും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ആത്മഹത്യ തടയല്‍ എന്തുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്‍റെ സ്ഥാപനം എന്തിന് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കായി പണം മുടക്കണം?

എന്‍റെ സ്ഥാപനം എന്തിന് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കായി പണം മുടക്കണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം  മാതൃ സൗഹൃദപരമായത് ആക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം മാതൃ സൗഹൃദപരമായത് ആക്കുക

സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിതമായ തോതില്‍ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ട് മാതൃത്വ അനുകൂല നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഒരു ജീവനക്കാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കല്‍

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org