തൊഴിലിടം

തൊഴിലിടം
ഗാർഹിക പീഡനവും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലിടങ്ങളും

ഗാർഹിക പീഡനവും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലിടങ്ങളും

White Swan Foundation

എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നത്?

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

എന്‍റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്‍റെ ബോസ്സിനോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

അരുണ രാമൻ

ലേ ഓഫ് കാലങ്ങളിൽ എന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ആത്മഹത്യ തടയല്‍ എന്തുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എന്‍റെ സ്ഥാപനം എന്തിന് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കായി പണം മുടക്കണം?

എന്‍റെ സ്ഥാപനം എന്തിന് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കായി പണം മുടക്കണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം  മാതൃ സൗഹൃദപരമായത് ആക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം മാതൃ സൗഹൃദപരമായത് ആക്കുക

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഒരു ജീവനക്കാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കല്‍

ഒരു ജീവനക്കാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കല്‍

ഓരോ ആത്മഹത്യയും ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നില്‍ക്കുന്ന നിരവധി പേരില്‍ തരംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു ജീവനക്കാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന ദുര്‍ഘട ഘട്ടത്തെ കൈകാര്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org