ജോലിസ്ഥലം

ജോലിസ്ഥലം
എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നത്?

എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നത്?

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

എന്‍റെ വിഷാദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്‍റെ ബോസ്സിനോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

അരുണ രാമൻ

ലേ ഓഫ് കാലങ്ങളിൽ എന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

എന്‍റെ സ്ഥാപനം എന്തിന് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കായി പണം മുടക്കണം?

എന്‍റെ സ്ഥാപനം എന്തിന് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള പരിപാടികള്‍ക്കായി പണം മുടക്കണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം  മാതൃ സൗഹൃദപരമായത് ആക്കുക

നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലം മാതൃ സൗഹൃദപരമായത് ആക്കുക

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഒരു ജീവനക്കാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കല്‍

ഒരു ജീവനക്കാരന്‍റെ ആത്മഹത്യയെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കല്‍

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org