ശ്രീരഞ്ചിത ജ്യൂർക്കർ

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ആത്മഹത്യ മൂലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍: മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ വാർത്ത അറിയിക്കും

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ആത്മഹത്യ മൂലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍: മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ വാർത്ത അറിയിക്കും

image-fallback

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനു ശേഷമുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പരിപാലനം എങ്ങനെ വേണം?

ഒരു ആത്മഹത്യ തടയുവാൻ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുമോ? മറ്റു ചോദ്യോത്തരങ്ങളും

ഒരു ആത്മഹത്യ തടയുവാൻ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുമോ? മറ്റു ചോദ്യോത്തരങ്ങളും

ഇന്ത്യയിലുള്ള തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഒരു നൈതികതാ സംഹിത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇന്ത്യയിലുള്ള തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഒരു നൈതികതാ സംഹിത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

image-fallback

സ്‌നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ആത്മഹത്യ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ്?

image-fallback

ശരീര പ്രതിച്ഛായയും മാനസികാരോഗ്യവും - എപ്പോഴാണ് അതു പ്രശ്‌നമായി തീരുന്നത്?

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org