ശ്രീരഞ്ചിത ജ്യൂർക്കർ

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ആത്മഹത്യ മൂലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍: മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ വാർത്ത അറിയിക്കും

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ആത്മഹത്യ മൂലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള്‍: മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ വാർത്ത അറിയിക്കും

ദുഃഖം പുറമേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ദുഃഖം പുറമേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് വച്ച് ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് വച്ച് ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യാ ദുഃഖം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യാ ദുഃഖം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നത്?

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സഹായം തേടണം?

നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സഹായം തേടണം?

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു മനസിലാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്

എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു മനസിലാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്

കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ദുഃഖിക്കുന്നത്

കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ദുഃഖിക്കുന്നത്

image-fallback

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനു ശേഷമുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പരിപാലനം എങ്ങനെ വേണം?

ഒരു ആത്മഹത്യ തടയുവാൻ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുമോ? മറ്റു ചോദ്യോത്തരങ്ങളും

ഒരു ആത്മഹത്യ തടയുവാൻ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുമോ? മറ്റു ചോദ്യോത്തരങ്ങളും

ഇന്ത്യയിലുള്ള തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഒരു നൈതികതാ സംഹിത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇന്ത്യയിലുള്ള തെറപ്പിസ്റ്റുകൾ ഒരു നൈതികതാ സംഹിത പാലിക്കുന്നുണ്ടോ?

image-fallback

സ്‌നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ആത്മഹത്യ മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങിനെയാണ്?

image-fallback

ശരീര പ്രതിച്ഛായയും മാനസികാരോഗ്യവും - എപ്പോഴാണ് അതു പ്രശ്‌നമായി തീരുന്നത്?

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org