എൽജിബിറ്റിക്യുഐഎ+ (ലിംഗം)

എൽജിബിറ്റിക്യുഐഎ+
ഞാൻ ഒരു ക്വീർ വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമോ?

ഞാൻ ഒരു ക്വീർ വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമോ?

രോഹിണി മാലൂർ

പുറത്തു കടക്കണമോ അതോ ചേര്‍ന്നു പോകണമോ?: മാനസികാരോഗ്യവും ഇന്ത്യയിലെ എൽജിബിറ്റി (LGBT) വ്യക്തിയും.

മഹേഷ് നടരാജൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org