നിയമ കാര്യങ്ങൾ

നിയമ കാര്യങ്ങൾ
മാനസിക പരിമിതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള  ധനസഹായങ്ങൾ

മാനസിക പരിമിതികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

രോഗികൾക്കുള്ളത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കുടുംബത്തിന്/പരിചാരകര്‍ക്കുള്ളത്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മാനസിക രോഗവും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org