ശരീരവും മനസ്സും

ശരീരവും മനസ്സും
വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖം നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കുമോ?

വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖം നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കുമോ?

പ്രിയങ്ക എം

ക്യാൻസർ എന്‍റെ വൈകാരിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ?

റിതിക ധാലിവാല്‍

മനസ്സും ചർമ്മവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ആരായുമ്പോൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എൻഡോമെട്രിയോസിസ്: ശാരീരിക വേദനയുടെ വൈകാരിക പ്രഭാവം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org