എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യാ ദുഃഖം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യാ ദുഃഖം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നത്?

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആത്മഹത്യാനഷ്ടത്തിന്‍റെ സങ്കടം അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് സാമൂഹിക കളങ്കബോധവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും, കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാകുന്നതിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആത്മഹത്യാനഷ്ടത്തിന്‍റെ സങ്കടം അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് സാമൂഹിക കളങ്കബോധവും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും, കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാകുന്നതിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

ഈ പ്രവൃത്തിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെയുള്ള കളങ്കം ഈ സങ്കടത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആത്മഹത്യ പലപ്പോഴും നിലവിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളുമായി സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആത്മഹത്യയിലൂടെയുള്ള മരണം സഹാനുഭൂതിയോ സഹതാപമോ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നില്ല.

ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു ഇടയാക്കിയേക്കാം.

ആത്മഹത്യാ നഷ്ടത്തെ അതിജീവിച്ച ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, അവർ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നു തിരക്കുന്നതിനായി അവരെ സന്ദർശിക്കുക.

ഈ പരമ്പര സമാഹരിച്ചത് ദി മൈൻഡ് ക്ലാൻ ലെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയും സിസ്റ്റേഴ്സ് ലിവിംഗ് വർക്ക്സിലെ സൂയിസൈഡ് ബെറീവ്‌മെന്‍റ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജറും ആയ ശ്വേത ശ്രീനിവാസൻ, ആത്മഹത്യാ പിന്തുണാ ഗ്രൂപ്പായ വീ ഹിയർ യു വിന്‍റെ സഹസ്ഥാപകയായ ന്യാന സഭാർവാൾ എന്നിവരാണ്.

Related Stories

No stories found.
White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org