പരിചരണം നൽകൽ

പരിചരണം നൽകൽ
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്: പരിചരണം നൽകുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നത്

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്: പരിചരണം നൽകുന്നവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നത്

അദിതി സുരേന്ദ്ര

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മുഖാമുഖം: എന്‍റെ പങ്കാളിക്ക് മാനസിക അസുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നു വരാം

റിതിക ധാലിവാൾ

മനോഭാവ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

റിതിക ധാലിവാൾ

image-fallback

വിഷാദത്തെ പറ്റി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്‍റെ പങ്കാളിയോടു പറയേണ്ടത്?

റിതിക ധാലിവാൾ

image-fallback

വിഷാദം പേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

പരിചരിക്കുന്നവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ധനസഹായം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

നാഡീവ്യൂഹക്ഷയം നേരിടുന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള കരുതലും സ്വയം പരിചരണവും

അൾഷിമേഴ്‌സ്, പാർക്കിൻസൺസ്, ഡെമൻഷ്യ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബാധിച്ച രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് രോഗിയേയും അവനവനെ തന്നെയും പരിചരിക്കുക?

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

Caregiver Phrases_4

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

അസുഖമുള്ള ഒരു ബന്ധുവിനെ പരിചരിക്കല്‍ നിങ്ങളെ തളര്‍ത്തിയേക്കും/ പരിചരിക്കുന്നവരില്‍ ശ്രദ്ധവെയ്ക്കുക

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

സഹായക സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പരിചരിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശം ലഘൂകരിക്കാന്‍ കഴിയും

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

പരിചരിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശം തിരിച്ചറിയുക

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

എനിക്കൊരു വിശ്രമം തരുക: പരിചരിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കല്‍

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

പരിചരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കല്‍

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

പരിചരണം നൽകൽ