പരിചരണം നൽകൽ

പരിചരണം നൽകൽ
അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

അഭിമുഖം: മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ സംവദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

മുഖാമുഖം: എന്‍റെ പങ്കാളിക്ക് മാനസിക അസുഖാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നു വരാം

റിതിക ധാലിവാൾ

മനോഭാവ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു പങ്കാളിയെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

റിതിക ധാലിവാൾ

നിങ്ങൾക്കു പ്രായം കൂടുമ്പോൾ സുഖമില്ലാത്ത സന്താനത്തിന്‍റെ പരിചരണം വെല്ലുവിളിയാകാം

പ്രിയങ്ക എം

image-fallback

വിഷാദം പേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

പരിചരിക്കുന്നവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ധനസഹായം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

നാഡീവ്യൂഹക്ഷയം നേരിടുന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള കരുതലും സ്വയം പരിചരണവും

ലളിതശ്രീ ഗണേഷ്

image-fallback

അസുഖമുള്ള ഒരു ബന്ധുവിനെ പരിചരിക്കല്‍ നിങ്ങളെ തളര്‍ത്തിയേക്കും/ പരിചരിക്കുന്നവരില്‍ ശ്രദ്ധവെയ്ക്കുക

രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പതിവായി നടുവേദന, ശരീര വേദന, തലവേദന, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ജലദേഷവും പൊതുവിലൊരു തളര്‍ച്ചയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണമായി സുഖപ്പെടും വരെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിശ്രമം കൊടുക്കാന്‍ പലപ്പോഴും ഇവര്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

സഹായക സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പരിചരിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശം ലഘൂകരിക്കാന്‍ കഴിയും

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

പരിചരിക്കുന്നവരുടെ ക്ലേശം തിരിച്ചറിയുക

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

എനിക്കൊരു വിശ്രമം തരുക: പരിചരിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കല്‍

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

പരിചരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കല്‍

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

ശോഭനമായ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കല്‍: പരിചരിക്കലിന്‍റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം നേരിടല്‍

ഡോ. അനില്‍ പാട്ടീല്‍

വിഷാദരോഗമുള്ള വ്യക്തിയോടൊപ്പം ജീവിതം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ