സമൂഹവും മാനസികാരോഗ്യവും (മാനാസികാരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ)

സമൂഹവും മാനസികാരോഗ്യവും
ഗാര്‍ഹിക അതിക്രമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഭവസ്രോതസ്സുകള്‍

ഗാര്‍ഹിക അതിക്രമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഭവസ്രോതസ്സുകള്‍

ഭൂമികാ സഹാനി

കോവിഡ് - 19 മഹാമാരിക്കാലത്തെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത്

ആരതി കണ്ണൻ

സാധാരണനില എന്നതു പുനർനിർവചിക്കുന്നത് - മഹാമാരിക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുക എന്നതിന്‍റെ അർത്ഥം എന്താണ്

ജയ മെഹ്രോത്ര

പ്രതീക്ഷയെ അനുകൂലിക്കുന്ന തരം യുക്തി

ശ്രുതി രവി

image-fallback

അഭിമുഖം: കൂടുതല്‍ പ്രസിദ്ധര്‍ തങ്ങളുടെ മാനസ്സിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങണം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

മാനസികരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

എന്റെ മാനസികരോഗത്തെ തൃപ്തികരമായി നേരിടാനുള്ള പഠനം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

അഭിമുഖം: മാനസിക ആരോഗ്യം എല്ലാവരുടെയും കാര്യമാണെന്ന് ഓർക്കുക

ഡോക്ടർമാരും മനോരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ഒന്നിച്ചാണ് മാനസികരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. 

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കളങ്കം (അപമാനം) കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗ്ഗം സാമൂഹിക സമ്പർക്കമാണ്‌ - ഒരു അഭിമുഖം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

അഭിമുഖം: മാനസികരോഗം ഉള്ളവരോടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അവരെ ബലഹീനരാക്കുന്നു

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org