കൗമാരം (ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ)

കൗമാരം
image-fallback

ഋതുവാകുമ്പോഴും കൗമാരത്തിലും മകള്‍ക്കു പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കൗമാരകാലത്ത് മസ്തിഷ്‌കം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക?

റിതിക ധാലിവാൾ

കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

റിതിക ധാലിവാൾ

കൗമാരക്കാർക്കിടയിലെ മുഠാളത്തരം (ബുള്ളീംഗ്)

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ആരാണ് ഒരു ശരാശരി കൗമാരക്കാരന്‍ അഥവാ ടിപ്പിക്കല്‍ ടീനേജര്‍?

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

image-fallback

തീവ്രാഭിമുഖ്യവും പ്രായോഗികതയും തമ്മില്‍

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

image-fallback

ജീവിതം സുഹൃത്തുക്കളെ വട്ടം ചുറ്റി കറങ്ങുമ്പോള്‍

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

image-fallback

ഒരു ബന്ധത്തിന്‍റെ തകര്‍ച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ പുതിയൊരു അദ്ധ്യായത്തിന്‍റെ തുടക്കമായേക്കാം

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധത- വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

കൗമാരപ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ മൂഡ് സംബന്ധമായ ഒരു തകരാറിനെ മൂടി വെയ്ക്കുന്നത

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള വിചിത്രമായ പെരുമാറ്റത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?

ഡോ. ശ്യാമള വാത്സ

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കൗമാരം നിങ്ങള്‍ക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

എന്തു കൊണ്ടാണ് കൗമാരക്കാരുടെ മാനസ്സിക സൗഖ്യത്തിൽ നാം നിശ്ചയമായും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കൗമാരത്തിൽ പ്രത്യേക (ജീവിതമൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള) കഴിവുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org