വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം
image-fallback

പരീക്ഷാക്കാലത്തെ ശരിയായ ഭക്ഷണം

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

പരീക്ഷാക്കാലത്ത് പ്രതീക്ഷകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഭാരമാകുന്നുണ്ടോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഞാന്‍ എവിടെ അതിര്‍ത്തി രേഖ വരയ്ക്കണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

മനസില്‍ ഗുണകരമായ രൂപങ്ങള്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ച് ആശ്വാസം നേടുക

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

പരീക്ഷാക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കുക

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

കൗണ്‍സിലിംഗ് പ്രക്രിയയില്‍ മാതാപിതാക്കളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ അത് ആവശ്യമാണ്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

പരീക്ഷാക്കാലത്തെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുടെ സൂചനകള്‍ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഞാന്‍ എങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ആരംഭിക്കണം?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

എനിക്ക് എന്‍റെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി എങ്ങനെ സംരക്ഷണ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനാകും?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ടീച്ചര്‍ക്ക് ഒരു കൗണ്‍സിലറാകാനും കഴിയുമോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഉത്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കില്‍ ഒരു ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

പണി മാത്രം കളിയില്ല

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

പരീക്ഷ അടുക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ സഹായമാകുന്നുണ്ടോ അതോ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയാണോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org