ബാല്യകാലം

ബാല്യകാലം
image-fallback

പഠന വൈകല്യങ്ങൾ: കെട്ടുകഥകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

വിഷാദം: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പറയുകയില്ലാത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

ഡോ സുഹാസ് ചന്ദ്രൻ

കുട്ടികളുടെ നേർക്കു നടത്തുന്ന ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം: മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക?

ഡോ പ്രീതി ജേക്കബ്

കുട്ടികളുടെ നേര്‍ക്കു നടക്കുന്ന ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം - കെട്ടുകഥകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

ദുശ്ശാഠ്യം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുവോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

അപമാനത്തിനു ശേഷം: വൈകാരിക ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കെണ്ടേതുണ്ട്

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

മക്കളെ വളര്‍ത്തലും മാനസികാരോഗ്യവും ഒന്നിച്ചുണ്ടാകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

നിങ്ങളുടെ നിരാശകള്‍ കുട്ടിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

തല്ലുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളും ഭീതികളും നിങ്ങള്‍ കുട്ടികളിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ടോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

കുറ്റമറ്റതോ വേണ്ടത്ര നല്ലതോ? നിസ്വാര്‍ത്ഥമോ സ്വാര്‍ത്ഥമോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഭാരം കൊണ്ട് തളര്‍ത്തുന്നുണ്ടോ?

മൗലിക ശര്‍മ്മ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org