ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ

ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ
എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

എന്താണ് വാർദ്ധക്യസഹജമായ ഉത്കണ്ഠ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

അധിക്ഷേപത്തിനു പാത്രമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും?

ആഹേലി ദാസ്ഗുപ്ത

നിമാൻസ് പെരിനേറ്റൽ മെന്‍റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, ബംഗളുരു, ഇന്ത്യ ഗർഭിണികളായവരും അടുത്തിടെ പ്രസവിച്ചവരും ആയ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക പത്രിക.

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

വാർദ്ധക്യസഹജ ഉത്കണ്ഠ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

കുട്ടികളുടെ നേര്‍ക്കു നടക്കുന്ന ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം - കെട്ടുകഥകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

image-fallback

കൗമാരകാലത്ത് മസ്തിഷ്‌കം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക?

റിതിക ധാലിവാൾ

image-fallback

കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

റിതിക ധാലിവാൾ

image-fallback

അഭിമുഖം: അന്തഃസംഘര്‍ഷത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുലയൂട്ടൽ അനുഭവത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനു കഴിയുമോ?

മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്നതിന് അന്തഃസംഘര്‍ഷത്തിനു കഴിയും, മുലയൂട്ടല്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അന്തഃസംഘര്‍ഷത്തിനു കാരണമാകും. സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു ഒരു പുതിയ അമ്മയെ സഹായിക്കുവാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയ്ക്കു കഴിയും, ലാക്ടേഷൻ കൺസൽറ്റന്‍റ് ആയ തരു ജിണ്ടാൽ പറയുന്നു

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

കൗമാരക്കാർക്കിടയിലെ മുഠാളത്തരം (ബുള്ളീംഗ്)

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ഓട്ടിസം: കെട്ടുകഥകളും വസ്തുതകളും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

ശിക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അച്ചടക്കം ശീലിപ്പി ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

സവിശേഷാവശ്യങ്ങൾ ഉള്ള കൂടപ്പിറപ്പിന് ഒപ്പം വളരേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളികൾ

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

സെറീബ്രല്‍ പോല്‍സി (മസ്തിഷ്‌ക തളർവാതം) : സങ്കൽപ്പങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

വൈറ്റ് സ്വാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആത്മബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു സഹായിക്കുവാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

ഡോ ഗരിമ ശ്രീവാസ്തവ

White Swan Foundation
malayalam.whiteswanfoundation.org